ÁSZF 6. számú melléklet - Panaszkezelési szabályzat

WEBSHOP

Általános Szerződési Feltételek

6. számú melléklet

panaszkezelési szabályzat

1. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelése során jelen Panaszkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), valamint az ÁSZF és mellékletei rendelkezései szerint kell eljárni.

1. cím

A panasz bejelentésére vonatkozó rendelkezések

2. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatással összefüggésben felmerülő panaszt az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak írásban postai úton, vagy e-mailben elektronikus úton bejelenteni.

3. A bejelentésre nyitva álló határidő 15 nap, kivéve a díjfizetéssel kapcsolatos panaszokat, amelyekre az ÁSZF-nek a szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díjak, és a fizetés rendjéről szóló 5. számú mellékletében meghatározottak vonatkoznak.

2. cím

A panaszkezelési eljárásra vonatkozó rendelkezések

2/1. alcím

Az előzetes vizsgálati eljárás

4. A Szolgáltató köteles az Ügyfél által benyújtott panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezését követő 3 munkanapon belül előzetesen megvizsgálni. (előzetes vizsgálat)

5. Amennyiben a Szolgáltató az előzetes vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a panasz kivizsgálása nyomban – az előző pontban megjelölt határidőn belül – nem lehetséges, erről a tényről és a panaszra való válaszadás várható időpontjáról kell az Ügyfelet haladéktalanul, de legkésőbb a panasz beérkezését követő 3 munkanapon belül tájékoztatni.

2/2. alcím

Az érdemi vizsgálati eljárás

6. Amennyiben a Szolgáltató az előzetes vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a panasz kivizsgálásának nincs akadálya, az esetben köteles a kivizsgálást megkezdeni, és azt a panasz beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 60 napon belül lefolytatni. (érdemi vizsgálat)

7. Amennyiben a Szolgáltató az érdemi vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a panasszal egyetért, az esetben köteles azt szükség szerint orvosolni.

8. Amennyiben a Szolgáltató az érdemi vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a panasszal nem ért egyet, az esetben arról az Ügyfelet köteles tájékoztatni. (elutasítás)

9. A Szolgáltató az érdemi vizsgálat eredményéről írásban köteles az Ügyfél részére, a panasz beérkezésétől számított 60 napon belül tájékoztatást adni, kivéve ha a panaszt nyomban orvosolja. 

10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Ügyfelet, írásban tájékoztatni az elutasítás indokairól, és arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóságnál kezdeményezhet eljárást, továbbá milyen egyén nem hatósági vagy bírósági vitarendezési módokat vehet igénybe, az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkkal együtt. (jogorvoslati eljárás)

3. cím

Záró rendelkezések

11. A Magyar Köztársaság területén a szolgáltatással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a fogyasztóvédelemi törvény szerinti fogyasztók tekintetében a fogyasztó védelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben ( a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

12. A Szolgáltató tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó egyéb követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult, amennyiben a jogsértés e törvény szerint a fogyasztót érinti. 

13. Az Ügyfél panaszainak kezelésére vonatkozóan jelen Szabályzatban meghatározott követelmények Szolgáltató általi megsértése esetén a jogorvoslati eljárás lefolytatására a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, ha a jogsértés a fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett fogyasztót érinti.